back
https://static.q84sale.com/images/agents/resize/14799696411004718110.jpg

Abdullah/Hawalli

Dasmah , Dieyah , Mansoriyah , Abdullah Alsalem , Nezha , Faiha , Shamiyah , Roudha , Edeleyah , Khaldiyah , Kefan , Qadseyah , Qortobah , Sorra , Yarmook.Sheab , Hawalli , Midan Hawalli , Jabreyah

96001732